1. Partnerský Program Business as an Art

Náš jedinečný program spolupráce je určen pro každého, kdo doporučí naše služby jako rozšíření svých služeb. Pokud často pracujete s lidmi nebo se setkáváte s jinými společnostmi a partnery jako součást vaší strategie, je pro vás tento kooperační program vhodný.

Tento program profesionálně rozšiřuje vaše služby. Nejsme konkurence, ale rozšíření vašich služeb, které standardně neposkytujete. V průběhu vašich rozhovorů s partnery můžete nabídnout služby Business as an Art jako dodatečnou službu. Vysvětlete jim výhody a získejte další dodatečné příjmy.

2. Proč právě s Business as an Art

Business as a Art je komplexní management servis, který řeší klasické nedostatky v řízení společnosti. Pomáháme společnostem získat kontrolu nad jednotlivými činnostmi a svými návrhy pojmenovávat a řešit klíčové problémy vedoucí k efektivnímu růstu obchodní výkonnosti.

3. Co získáte?

1. Rozšiřte svůj rozsah profesionálních služeb nad rámec vaší specializace
2. Dodatečné příjmy – čím více spolupráce přinesete, tím více vyděláte.
3. Pravidelný pasivní příjem
4. Jedna bezplatná konzultační hodina měsíčně pro vás během období spolupráce.

4. Provize

10% z prvních šesti faktur každého zákazníka kterého přivedete.

5. Pro koho je Business as an Art vhodný?

 

Společnosti nabízející služby

Společnosti, které nabízejí svým zákazníkům jakýkoli typ služby. Může to být služba technické podpory nebo právní, finanční, daňové nebo účetní.

Společnosti prodávající softvér

Společnosti, které mají cloudový software pro podporu jakékoli obchodní činnosti (jako je třeba analýza dat a podobně), a prodávají své produkty online.

E-shop / Call centra

Pro společnosti zabývající se obchodováním s jakýmkoliv typem produktu nebo služby v jejich e-shopu nebo pro call centra, které prodávají jiné služby po telefonu.

Společnosti, které provádějí projekty

Pro společnosti, které mají mnoho projektů a programů – technické i netechnické, včetně vývoje webových a aplikačních.

Administrátoři nemovitostí

Developeři, malé a střední podniky na trhu nemovitostí. Správa kanceláří, operace a podpora rozvojových projektů.

Soukromé lékařské kliniky

Soukromé kliniky a kliniky specializované léčby, jako je plastická chirurgie, zubní kliniky a podobné typy lékařských služeb.

Head Hunting

Společnosti, které řídí mezinárodní a národní personální business, vyhledávací manažery a top manažery. Včetně společností které konzultují rozvoj firemní kultury.

Projektový akcelerátoři

Společnosti, které agregují malé projekty, startupy a společnosti kteří spolupracují s investory na vývoji těchto projektů.

6. Jsi vhodný partner?

Máte síť kontaktů a firem, se kterými pravidelně komunikujete?
Máte již na mysli někoho, kdo může využít naši službu?
Baví vás komunikace s lidmi, nebo jste obchodník?
Chcete vydělat pasivní příjem?

Pokud je vaše odpověď na alespoň jednu z těchto otázek ano, jste ten pravý.

7. Jak začít?

1. Podívejte se na krátkou upoutávkou: ZDE
2. Podívejte se na jedno z videí firmy: ZDE
3. Promluvme si: ZDE

8. Jak prodat?

Praxe našich stávajících partnerů spočívá v tom, že vykonávají svou běžnou každodenní práci, jako jsou prodejci, účetní nebo daňoví a právní poradci, a naslouchají svým klientům ve všech oblastech podnikatelského života.

Jakmile vidí problém, který je mimo rozsah poskytovaných služeb, nabízejí naši službu jako další řešení. Poté, co motivujete potenciálního zákazníka ke kontaktu s námi, my začneme aktivně nabízet naše služby a navrhneme řešení daného problému.

Jakmile se s klientem dohodneme rozsahu spolupráce a vydáme první fakturu, začnete dostávat poplatky za šest měsíců naší spolupráce s daným klientem.

9. Klíčové poznámky

1. Myslete na vždy, když náhodně uslyšíte někoho si ztěžovat na nefunkční pracovní process.
2. Řešíme veškeré organizační, finanční a obchodní problémy jakékoliv velikosti společnosti (jsme seniorní vedoucí manažeři velkých firem). Můžete si být jisti, že máme řešení pro každou kritickou obchodní situaci.

10. Co teď

1. Popřemýšlejte o někom v okolí kdo pracuje na růstu a nebo řešení problému jeho firmy.
2. Ujistěte ho, že my určitě pomůžeme. I pouhá jedna hodina konzultace dá výsledek.
3. A když vám to jde, klidně najděte 10 a zajistěte si plnocenný plat, navíc na 6 měsíců.
4. Napište nám abychom si vás pamatovali a hlavně, ať zákazníci vždy řeknou že jsou od vás.

.

NAPIŠTE NÁM1. Business as an Art’s Partner Program

Our unique affiliate program is for everyone who will recommend our Business as an Art to the others. If you frequently interact with people or walk around companies as part of your current work, the affiliate program is right for you.

This program is professionally extending your scope of services. Meet your customers, as usual, listen to their problems, and offer them the Business as an Art as your additional service. Explain to them the benefits and earn additional revenue.

2. Why Business as an Art

Business as an Art is a comprehensive management service that solves classic disorganizations in company management. We help companies gain control over the work and focus of the management board to the proper business performance goals. We make Businesses bigger and more successful.

3. What you will get?

1. Extending your scope of professional services above your specialization
2. Additional Earnings – as much Business you will bring, so much you will earn.
3. Regular Passive Income
4. One free consulting hours per month during the collaboration period with your Referral.

4. Commission

10% from the first 6 invoices

5. For whom is Business as an Art service?

 

Companies offering service

These companies offer any service type to their customers. It can be either technical support service or legal, tax, or accounting services.

SaaS companies

Companies that have their cloud software for support of any business activity (like data analytics and similar) and they are selling this online.

E-Shop / Call Center

For companies engaged in trading of any product or service type on their e-shop, or the call centers that sell other’s services over the phone.

Companies that do projects

For companies that have a lot of projects and programs – technical, as well as non-technical, including web and application development.

Real Estate

Developers and SME companies in the Real Estate market. Developers, office administration, operations, and support of development projects.

Private Medical Clinics

Private clinics and specialized treatment clinics, like plastic surgery, dental clinics, and similar types of medical services.

Head Hunting

Companies that manage international and national headhunting, searching managers, and top managers. Include companies consulting the company culture values and rules.

Project Accelerators

Companies that aggregate projects, startups, and cooperate with investors on the development of these projects.

6. Do you fit it?

Do you have a network of contacts and businesses with whom you regularly communicate?
Do you already have someone in mind that can use our service?
Do you enjoy communicating with people, or are you already a merchant?
Do you want to earn a passive income?

If your answer is yes for at least one of these questions, then you are the right one.

7. How to begin?

1. Ask for registration to partner program HERE
2. Look at the teaser video:
3. Look at the business introduction video:
4. Find the customer and recommend to talk with us: Full HD video call link HERE

8. How to sell?

The practice of our existing partners is that they do their usual day-to-day work, such as sales-people, accountants, or tax and legal advisors, and listen to clients’ complaints about various problems.

Whenever they see a problem above their scope of services, they offer our service as an additional solution. After you motivate a potential customer to make a call with us, we will sell our service.

After we sell the service, agree on the scope, and release the first invoice, you will start to get your fees for six months of our collaboration with your delivered company.

9. Keynotes to remember

1. Always remember us when occasionally someone blames that something on the project is not going well.
2. We solve any organizational, financial, and business problems of any company size (we are senior corporate managers). You can be confident that we have a solution for every business-critical situation.

.

WRITE TO US1. Партнёрская Программа Business as an Art

Наша уникальная партнерская программа предназначена для всех, кто будет заниматься продвижением Business as an Art. Если вы часто общаетесь с людьми или посещаете компании в рамках своей текущей работы, партнерская программа вам подходит.

Эта программа профессионально расширяет спектр ваших услуг. Встречаясь со своими клиентами в обычном режиме, выслушивая их проблемы и потребности, предлагайте им Business as an Art в качестве дополнительной услуги. Объясняйте им преимущества и получайте дополнительный доход.

2. Почему Business as an Art?

Business as an Art- это комплексная управленческая услуга, которая решает классические проблемы и задачи управления компанией. Мы помогаем компаниям получить контроль над работой и нацеленность руководства компании на достижение корректных бизнес-целей. Мы делаем бизнес больше и успешнее.

3. Что вы получите?

1. Расширение сферы профессиональных услуг сверх вашей специализации.
2. Дополнительный Заработок – сколько Бизнеса приведёте, столько и заработаете.
3. Регулярный Пассивный Доход.
4. Один бесплатный час консультаций в месяц в течение периода сотрудничества с вашим Рефералом.

4. Комисионные

10% от первых 6 счетов-фактур

5. Для кого услуга Business as an Art?

 

Компаний, предоставляющих услуги

Эти компании предлагают своим клиентам любые виды услуг. Это может быть, как служба технической поддержки, так и юридические, налоговые или бухгалтерские услуги.

SaaS-компаний

Компаний, у которых есть облачное программное обеспечение для поддержки любой бизнес-деятельности (например, аналитика данных) и они продают его онлайн.

Интернет-магазина / Колл-центра

Для компаний, которые занимаются продажей любых продуктов или услуг в своих интернет-магазинах, или колл-центров, которые продают услуги других компаний по телефону.

Компаний, реализующие проекты

Для компаний, у которых много проектов и программ – как технических, так и нетехнических, в том числе веб-разработки и приложений.

Недвижимость

Девелоперы и компании малого и среднего бизнеса на рынке недвижимости. Разработчики, администрирование офисов, операционная деятельность и поддержка разработки проектов.

Частных Медицинских Клиник

Частные клиники и специализированные лечебные учреждения, такие как пластическая хирургия, стоматологические клиники и аналогичные виды медицинских услуг.

Поиск и Подбор Персонала

Компании, занимающиеся поиском руководителей и топ-менеджеров на международном и национальном уровне. Включая компании, консультирующих по вопросам ценностей и правил корпоративной культуры.

Ускорителей Проектов

Компании, объединяющие проекты, стартапы и сотрудничающие с инвесторами для развития этих проектов.

6. Вам это подходит?

У вас есть сеть контактов и предприятий, с которыми вы регулярно общаетесь?
Вы уже есть потенциальный клиент, кто может воспользоваться нашим сервисом?
Вам нравится общаться с людьми или вы уже торговец?
Хотите получать пассивный доход?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на один из этих вопросов, то вам это подходит.

7. Как начать?

1. Запросите регистрацию в партнерской программе ЗДЕСЬ
2. Посмотрите видео-тизер:
3. Посмотрите видео-презентацию о компании:
4. Найдите клиента и порекомендуйте ему поговорить с нами: ссылка на видеозвонок в формате Full HD ЗДЕСЬ

8. Как продавать?

Практика наших существующих партнеров заключается в том, что они выполняют свою обычную повседневную работу, например, продавцы, бухгалтеры, налоговые и юридические консультанты, и выслушивают жалобы своих клиентов по различным проблемам.

Когда они видят проблему, выходящую за рамки их услуг, они предлагают наши услуги в качестве дополнительного решения. После того, как вы мотивируете потенциального клиента позвонить нам, мы продадим нашу услугу.

После того, как мы продадим услугу, согласуем с клиентом объем и выставим первый счет, вы начнете получать гонорары за шесть месяцев нашего сотрудничества с найденной вами компанией.

9. Ключевые моменты, о которых стоит помнить

1. Всегда помните о нас, когда у ваших клиентов что-то не ладится с проектом и они начинают кого-нибудь винить в этом.
2. Мы решим любые организационные, финансовые и бизнес-задачи компании любого размера (мы – руководители высшего звена). Вы можете быть уверены, что у нас есть решение для любой критической для бизнеса ситуации.

.

ОБСУДИТЬ